Introduktion

Dessa användarvillkor ("Avtal") fastställer de allmänna villkoren för din användning av webbplatsen doglyness.com ("webbplatsen" eller "tjänsten") och någon av dess relaterade produkter och tjänster (gemensamt "tjänsterna"). Detta Avtal är juridiskt bindande mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och Doglyness International GmbH ("Doglyness International GmbH", "vi", "oss" eller "vår"). Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta Avtal. Om du ingår detta Avtal för räkning av ett företag eller annan juridisk enhet försäkrar du att du har behörighet att binda sådan enhet till detta Avtal, i vilket fall termerna "Användare", "du" eller "din" ska hänvisa till sådan enhet. Om du inte har sådan behörighet eller om du inte samtycker till villkoren i detta Avtal måste du inte acceptera detta Avtal och får inte komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna. Du erkänner att detta Avtal är ett avtal mellan dig och Doglyness International GmbH, även om det är elektroniskt och inte är fysiskt undertecknat av dig, och att det styr din användning av webbplatsen och tjänsterna.

Konton och medlemskap

Om du skapar ett konto på webbplatsen är du ansvarig för ditt kontos säkerhet och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som utförs under kontot samt alla andra åtgärder som vidtas i samband med det. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka och granska nya konton innan du kan logga in och börja använda tjänsterna. Att tillhandahålla felaktig kontaktinformation av något slag kan resultera i att vi avslutar ditt konto. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi ansvarar inte för några handlingar eller underlåtelser från din sida, inklusive några skador av något slag som uppstår som ett resultat av sådana handlingar eller underlåtelser. Vi kan suspendera, inaktivera eller radera ditt konto (eller en del av det) om vi bedömer att du har överträtt något av villkoren i detta Avtal eller om ditt beteende eller innehåll skulle kunna skada vårt rykte och goodwill. Om vi raderar ditt konto av dessa skäl får du inte registrera dig på nytt för våra tjänster. Vi kan blockera din e-postadress och Internetprotokolladress för att förhindra ytterligare registrering.

Fakturering och betalning

Du ska betala alla avgifter eller kostnader för ditt konto i enlighet med de avgifter, kostnader och faktureringsvillkor som gäller när en avgift eller kostnad förfaller och betalas. Känslig och privat dataväxling sker över en SSL-säker kommunikationskanal och är krypterad och skyddad med digitala signaturer, och webbplatsen och tjänsterna följer också PCI-sårbarhetsstandarder för att skapa en så säker miljö som möjligt för användarna. Skanningar för skadlig kod utförs regelbundet för ytterligare säkerhet och skydd. Om vi, enligt vår bedömning, anser att ditt köp utgör en högrisktransaktion kommer vi att be dig att tillhandahålla oss en kopia av din giltiga foto-ID utfärdad av regeringen och möjligen en kopia av ett nyligen bankutdrag för kreditkortet eller bankkortet som används för köpet. Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter och produktpriser när som helst. Vi förbehåller oss också rätten att vägra alla beställningar som du lägger hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som läggs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som lämnats vid tidpunkten för beställningen.

Noggrannhet av information

Ibland kan det finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till kampanjer och erbjudanden. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information på webbplatsen eller tjänsterna är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning). Vi åtar oss inget ansvar att uppdatera, ändra eller förtydliga information på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom enligt vad som krävs enligt lag. Ingen angiven uppdaterings- eller förnyelsedatum som tillämpas på webbplatsen ska tas som att all information på webbplatsen eller tjänsterna har modifierats eller uppdaterats.

Annons

Under din användning av webbplatsen och tjänsterna kan du korrespondera med eller delta i kampanjer från annonsörer eller sponsorer som visar sina varor eller tjänster via webbplatsen och tjänsterna. All sådan aktivitet, och alla villkor, garantier eller representationer som är associerade med sådan aktivitet, är enbart mellan dig och den aktuella tredje parten. Vi ska inte ha något ansvar, åtagande eller ansvar för någon sådan korrespondens, köp eller kampanj mellan dig och någon sådan tredje part.

Länkar till andra resurser

Även om webbplatsen och tjänsterna kan länka till andra resurser (såsom webbplatser, mobila applikationer, etc.), innebär vi inte, direkt eller indirekt, någon godkännande, association, sponsring, stöd eller anslutning till någon länkad resurs, om inte uttryckligen anges här. Några av länkarna på webbplatsen kan vara "affiliate-länkar". Detta innebär att om du klickar på länken och köper en vara kommer Doglyness International GmbH att få en affiliate-kommission. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera och vi garanterar inte erbjudanden från några företag eller individer eller innehållet i deras resurser. Vi tar inget ansvar eller ansvar för handlingar, produkter, tjänster och innehåll från några andra tredje parter. Du bör noggrant granska de juridiska uttalanden och andra användningsvillkor för någon resurs som du får åtkomst till via en länk på webbplatsen och tjänsterna. Din länkning till några andra resurser utanför webbplatsen sker på egen risk.

Förbjudna användningar

Förutom andra villkor som anges i Avtalet är du förbjuden att använda webbplatsen och tjänsterna eller innehållet: (a) för något olagligt ändamål; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) för att överträda några internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) för att kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) för att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, förlöjliga, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet eller funktionshinder; (f) för att lämna falsk eller vilseledande information; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av webbplatsen och tjänsterna, tredjepartsprodukter och tjänster eller Internet; (h) för att spamma, phisha, pharm, pretext, spindel, crawl eller skrapa; (i) för något obscen eller omoraliskt ändamål; eller (j) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen och tjänsterna, tredjepartsprodukter och tjänster eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen och tjänsterna om du överträder någon av de förbjudna användningarna.

Immaterialrätt

"Immaterialrätt" innebär alla nuvarande och framtida rättigheter som beviljas genom lag, sedvana eller rättvisa i eller i förhållande till något upphovsrätt och relaterade rättigheter, varumärken, design, patent, uppfinningar, goodwill och rätten att stämma för obehörig användning, rättigheter till uppfinningar, rättigheter att använda och alla andra immateriella rättigheter, vare sig registrerade eller oregistrerade och inklusive alla ansökningar och rättigheter att ansöka om och beviljas, sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd och alla andra resultat av immateriell verksamhet som existerar eller kommer att existera nu eller i framtiden i någon del av världen. Detta Avtal överför inte till dig några immateriella rättigheter som ägs av Doglyness International GmbH eller tredje parter, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) uteslutande med Doglyness International GmbH. Alla varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i anslutning till webbplatsen och tjänsterna, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Doglyness International GmbH eller dess licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i anslutning till webbplatsen och tjänsterna kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen och tjänsterna ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda några av Doglyness International GmbH:s eller tredje parters varumärken.

Förbehåll för garanti

Du samtycker till att sådana tjänster tillhandahålls "som de är" och "som tillgängliga" och att din användning av webbplatsen och tjänsterna är helt och hållet på egen risk. Vi förbehåller oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål och icke-intrång. Vi lämnar inga garantier om att tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, eller att tjänsten kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller fri från fel. Vi lämnar heller ingen garanti om att resultat som kan uppnås genom användningen av tjänsten eller att informationen som erhållits genom tjänsten kommer att vara exakt eller tillförlitlig eller att defekter i tjänsten kommer att åtgärdas. Du förstår och samtycker till att allt material och/eller data som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användningen av tjänsten görs efter eget gottfinnande och risk och att du ensam ansvarar för eventuell skada eller förlust av data som uppstår som ett resultat av nedladdningen av sådant material och/eller data. Vi lämnar ingen garanti avseende några varor eller tjänster som köpts eller erhållits genom tjänsten eller några transaktioner som ingås genom tjänsten om inte annat anges. Inget råd eller information, vare sig muntligt eller skriftligt, som du får från oss eller genom tjänsten, ska skapa någon garanti som inte uttryckligen görs här.

Begränsning av ansvar

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Doglyness International GmbH, dess dotterbolag, direktörer, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare inte vara ansvariga gentemot någon person för några indirekta, incidentella, särskilda, straffande, följd- eller täckningsskador (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlorad vinst, intäkter, försäljning, goodwill, användning av innehåll, påverkan på verksamhet, avbrott av verksamhet, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjlighet) oavsett hur de orsakats, under någon teori om ansvar, inklusive, utan begränsning, kontrakt, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad skyldighet, försummelse eller på annat sätt, även om den ansvariga parten har meddelats om möjligheten till sådana skador eller kunde ha förutsett sådana skador. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska den samlade ansvarigheten för Doglyness International GmbH och dess dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare i förhållande till tjänsterna vara begränsad till ett belopp som överstiger en dollar eller några belopp som faktiskt betalas i kontanter av dig till Doglyness International GmbH under de senaste en månadsperiod före det första händelse eller förekomst som ger upphov till sådant ansvar. Begränsningarna och undantagen gäller också om detta medel inte fullt ut kompenserar dig för eventuella förluster eller om det misslyckas med sitt väsentliga syfte.

Indemnity

Du samtycker till att hålla Doglyness International GmbH och dess dotterbolag, direktörer, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare skadeslösa från och mot alla ansvar, förluster, skador eller kostnader, inklusive skäliga advokatkostnader, som uppstår i samband med eller som en följd av tredje parts påståenden, krav, åtgärder, tvister eller krav som påstås mot någon av dem som ett resultat av eller i samband med ditt innehåll, din användning av webbplatsen och tjänsterna eller något uppsåtligt missbruk från din sida.

Åtskiljbarhet

Alla rättigheter och begränsningar som anges i detta Avtal får utövas och ska vara tillämpliga och bindande endast i den utsträckning att de inte bryter mot några tillämpliga lagar och är avsedda att begränsas i den utsträckning som är nödvändig så att de inte bryter mot några tillämpliga lagar. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara ogiltig eller oförmögen att verkställas av någon domstol med behörighet, ska ogiltigheten eller oförmågan inte påverka giltigheten eller genomförbarheten hos någon annan bestämmelse i detta Avtal, vilken ska tolkas som om ogiltig eller oförmögen bestämmelse inte var en del av detta Avtal.

Ändringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta Avtal eller dess policys i förhållande till webbplatsen och tjänsterna när som helst, effektivt när ett uppdaterat avtal publiceras på webbplatsen. När vi gör det, kommer vi att granska den uppdaterade datumen längst ned på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen och tjänsterna efter några sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar.

Accept av dessa villkor

Du erkänner att du har läst detta Avtal och samtycker till alla dess villkor och bestämmelser. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av detta Avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta Avtal, har du inte rätt att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om detta Avtal eller om du vill kontakta oss angående något ämne som rör det, kan du skicka ett e-postmeddelande till shop@doglyness.se.

Detta dokument skrevs om den 20 juli 2023.