Introduktion

Denna användarvillkorspolicy ("Policy") fastställer de allmänna riktlinjerna och godkända samt förbjudna användningar av webbplatsen doglyness.com ("Webbplatsen" eller "Tjänsten") och alla dess relaterade produkter och tjänster (gemensamt benämnda "Tjänster"). Denna Policy utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och Doglyness International GmbH ("Doglyness International GmbH", "vi", "oss" eller "vår"). Genom att komma åt och använda Webbplatsen och Tjänsterna erkänner du att du har läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du agerar på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person intygar du att du har behörighet att binda sådan enhet till detta avtal, och i sådant fall refererar termerna "Användare", "du" eller "din" till sådan enhet. Om du inte har sådan behörighet, eller om du inte samtycker till villkoren i denna Policy, får du inte acceptera detta avtal och får inte komma åt och använda Webbplatsen och Tjänsterna. Du erkänner att detta avtal utgör ett bindande avtal mellan dig och Doglyness International GmbH, även om det är elektroniskt och inte är fysiskt undertecknat av dig, och det styr din användning av Webbplatsen och Tjänsterna.

Förbjudna aktiviteter och användningar

Du får inte använda Webbplatsen och Tjänsterna för att delta i aktiviteter som är olagliga enligt gällande lag, som är skadliga för andra, eller som skulle kunna göra oss ansvariga, inklusive, utan begränsning, i samband med något av följande, vilket var och en är förbjudet enligt denna Policy:

 • Avslöjande av känslig personlig information om andra.
 • Samla in, eller försöka samla in, personlig information om tredje parter utan deras vetskap eller samtycke.
 • Hot om skada mot personer eller egendom eller annat trakasserande beteende.
 • Manuell eller automatisk testning av kreditkort eller andra tillgängliga betalningsmetoder med hjälp av bots eller skript.
 • Köpa någon av de erbjudna Tjänsterna för någon annans räkning.
 • Förvrida eller bedrägligt representera produkter eller tjänster.
 • Överträdelse av immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter hos andra.
 • Underlätta, bistå eller uppmuntra någon av ovanstående aktiviteter genom Webbplatsen och Tjänsterna.

Missbruk av systemet

En användare som bryter mot Webbplatsen och Tjänsternas säkerhet är föremål för straffrättsligt och civilrättsligt ansvar, samt omedelbar avstängning av kontot. Exempel på detta inkluderar, men är inte begränsat till följande:

 • Användning eller distribution av verktyg som är avsedda att kompromettera Webbplatsen och Tjänsternas säkerhet.
 • Avsiktligt eller vårdslöst överföring av filer som innehåller datorvirus eller korrupta data.
 • Åtkomst till ett annat nätverk utan tillstånd, inklusive att sondera eller skanna efter sårbarheter eller bryta säkerhet eller autentiseringsåtgärder.
 • Obehörig skanning eller övervakning av data på något nätverk eller system utan korrekt auktorisation från ägaren av systemet eller nätverket.

Tjänstresurser

Du får inte använda överdrivet mycket resurser från Webbplatsen och Tjänsterna eller använda Webbplatsen och Tjänsterna på ett sätt som leder till prestandaproblem eller avbrott av Tjänsterna för andra användare. Förbjudna aktiviteter som bidrar till överdriven användning inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Avsiktliga försök att överbelasta Webbplatsen och Tjänsterna och sända attack (dvs. denial of service attacker).
 • Engagera sig i andra aktiviteter som försämrar användbarheten och prestandan för Webbplatsen och Tjänsterna.

Ingen spam-policy

Du får inte använda Webbplatsen och Tjänsterna för att skicka spam eller bulkmeddelanden utan samtycke. Vi upprätthåller en nolltoleranspolicy för användning av Webbplatsen och Tjänsterna på något sätt som är kopplat till överföring, distribution eller leverans av oombedd bulk eller kommersiell e-post, eller sändning, bistånd eller pådragande av kommersiell e-post som inte följer USAs CAN-SPAM Act från 2003 ("SPAM").

Produkter eller tjänster som annonseras via SPAM (dvs. spamreklam) får inte användas i samband med Webbplatsen och Tjänsterna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, SPAM som skickas via fax, telefon, post, e-post, direktmeddelanden eller nyhetsgrupper.

Vi kan avsluta en användares Tjänst som skickar ut SPAM med eller utan meddelande.

Säkerhet

Du ansvarar för att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för ditt konto. Du är ansvarig för att skydda och uppdatera eventuellt inloggningskonto som tillhandahålls till dig för Webbplatsen och Tjänsterna.

Tillämpning

Vi förbehåller oss rätten att vara ensam uttolkare av allvaret i varje överträdelse och att omedelbart vidta rättelseåtgärder, inklusive men inte begränsat till:

 • Att suspendera eller avsluta din Tjänst med eller utan meddelande vid varje överträdelse av denna Policy. Eventuella överträdelser kan också resultera i omedelbar suspendering eller avslutning av ditt konto.
 • Inaktivera eller ta bort något innehåll som är förbjudet enligt denna Policy, inklusive för att förhindra skada för andra eller för oss eller Webbplatsen och Tjänsterna, som beslutats av oss i vår enskilda diskretion.
 • Rapportera överträdelser till rättsliga myndigheter enligt vår enskilda diskretion.
 • Om en e-post från vårt missbruks team inte besvaras inom 2 dagar, eller som annars anges i kommunikationen till dig, kan det resultera i suspendering eller avslutning av ditt konto.

Avstängda och avslutade användarkonton på grund av överträdelser kommer inte att återaktiveras. En säkerhetskopia av användarens data kan begäras, men den kan vara föremål för vissa bötesavgifter som påförs enligt överträdelse av denna Policy. Den slutliga bötesavgiften kommer att avgöras av typ och frekvens av överträdelser.

Ingenting i denna Policy ska tolkas som att begränsa våra åtgärder eller rättigheter på något sätt i förhållande till någon av de förbjudna aktiviteterna. Vi förbehåller oss rätten att vidta alla ytterligare åtgärder som vi kan anse vara lämpliga med avseende på sådana aktiviteter, inklusive utan begränsning vidta åtgärder för att täcka kostnader och utgifter för att identifiera överträdare och ta bort dem från Webbplatsen och Tjänsterna, och påföra avbokningsavgifter för att täcka våra kostnader. Dessutom förbehåller vi oss alltid alla rättigheter och rättsmedel som är tillgängliga för oss i förhållande till sådana aktiviteter enligt lag eller rättvisa.

Rapportera överträdelser

Om du har upptäckt och vill rapportera en överträdelse av denna Policy, vänligen kontakta oss omedelbart. Vi kommer att utreda situationen och ge dig fullständig assistans.

Förändringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Policy eller dess villkor i förhållande till Webbplatsen och Tjänsterna när som helst, effektivt genom att lägga upp en uppdaterad version av denna Policy på Webbplatsen. När vi gör ändringar kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Din fortsatta användning av Webbplatsen och Tjänsterna efter sådana ändringar innebär ditt samtycke till de ändringarna.

Acceptans av denna policy

Du erkänner att du har läst denna Policy och samtycker till alla dess villkor och bestämmelser. Genom att komma åt och använda Webbplatsen och Tjänsterna samtycker du till att vara bunden av denna Policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna Policy är du inte behörig att komma åt eller använda Webbplatsen och Tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att få mer information om denna Policy eller om du vill kontakta oss angående någon fråga som rör den, kan du skicka ett e-postmeddelande till shop@doglyness.se

Detta dokument uppdaterades senast den 21 oktober 2020